top of page

REGULAMIN KN

kropy.png

KĄT 

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW ARCHITEKTURY PŁ KĄT

 

REGULAMIN

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1.

1.  Pełna nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Studentów Architektury PŁ KĄT w dalszych postanowieniach Regulaminu zwane Kołem.

2.  Przyjętym skrótem tej nazwy jest KĄT.

§2.

1.  Koło działa przy Instytucie Architektury i Urbanistyki PŁ pod adresem  al. Politechniki 6a,

90-924 Łódź.

2.  Koło jest zawiązane na czas nieograniczony.

3.  Na arenie międzynarodowej Koło używa nazwy Scientific Group of Architecture Students of TUL KĄT, w skrócie KĄT.

§3.

1.  Koło ma prawo używania pieczęci, znaków, barw itp. zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

ROZDZIAŁ II

CELE DZIAŁALNOŚCI I ŚRODKI ICH REALIZACJI

 

§1.

1.  Cele Koła:

a)    poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów;

b)    rozwijanie życia naukowego wśród studentów;

c)    rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi;

d)    promowanie Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łodzkiej;

e)    popularyzacja wiedzy w zakresie:

- teorii architektury,

- budownictwa,

- prawa,

- form przemysłowych,

- kulturoznawstwa,

- sztuki,

- socjologii,

- filozofii;

f)  organizowanie spotkań naukowych, warsztatów i konferencji z udziałem pracowników Politechniki Łódzkiej oraz zaproszonych osób spoza Uczelni.

 

§2.

1.  Sposób realizacji celów:

a)     prowadzenie dyskusji, wymiany poglądów studentów ze studentami, absolwentami, pracownikami
         PŁ oraz zaproszonymi osobami spoza Uczelni;

b)    prezentacje projektów studenckich, dyplomów oraz organizowanie konkursów na najlepszą pracę
        semestralną;

c)    zapraszanie na wykłady, konferencje i warsztaty osób wybitnych ze środowiska architektonicznego
        oraz innych branż związanych z rozwijaniem celów  Koła

d)    spotkania i współpraca z organizacjami o podobnych celach;

e)    współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i towarzystwami naukowymi;

f)     organizowanie projekcji filmowych;
g)    organizacja wydarzeń kulturalnych;

h)    wyjazdy na seminaria i konferencje;

i)     prowadzenie serwisu informacyjnego o działalności Koła w postaci strony internetowej;

j)     inne formy działalności zgodne z Regulaminem.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE

 

§1.

1.  Członkiem Koła może zostać każdy student i pracownik dydaktyczny PŁ zainteresowany działalnością Koła.

2.  Członków Koła przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji (Załącznik nr 1)

3.  Prawa i obowiązki Członka nabywa się z chwilą wpisania na „Listę Członków Koła”.

4.  Prawa i oboiązki Członków:
      a)     uczestniczenie w pracach Koła;
      b)     zgłaszanie wniosków i zapytań do władz Koła we wszystkich sprawach dotyczących Koła;
      c)     korzystanie z wszelkich pomocy naukowych oraz urządzeń będących w dyspozycji Koła;
      d)     pomoc ze strony pozostałych Członków w swojej działalności w ramach Koła;
      e)     wykorzystanie serwisu informacyjnego Koła do promowania swoich osiągnięć;
      f)      uczestnictwo w pracach Koła poprzez realizację celów Koła;
      g)     przestrzeganie Regulaminu Koła i decyzji władz Koła;
      h)     dbanie o dobre imię Koła, oraz popularyzowanie jego idei.

5.  Członkowie Koła mają czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich organów Koła.

 

§2.

1.  Prawa Członka Koła mogą ulec wygaśnięciu na skutek dobrowolnego wystąpienia z Koła.

2.  Prawa Członka Koła mogą ulec utracie w przypadku nie wypełniania obowiązków objętych Regulaminem.

3.  Utrata Członkowstwa następuje w wyniku skreślenia z listy Członków decyzją 3/4 głosów Członków Zarządu w przypadku:
      a)     Utraty statusu studenta PŁ;
      b)     Działania na szkodę Koła;
      c)     Nieuczestniczenie w pracach Koła.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE KOŁA

 

§1.

1.  Władzami Koła są:

a)     Walne Zebranie Członków;

b)     Zarząd: Przewodniczący, I Zastępca Przewodniczącego, II Zastępca Przewodniczącego oraz
         Sekretarz.

2.  Walne Zebranie Członków Koła:

 a)     jest najwyższą władzą Koła i ma prawo do podejmowania wszelkich decyzji jego dotyczących
          (każdy członek ma jeden głos);

 b)     Walne Zebranie Członków Koła jest zwoływane co najmniej 1 raz w roku, podczas którego
           podsumowuje się dotychczasową działalność koła, wybiera nowy Zarząd;

 c)     Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Przewodniczący lub Opiekun Koła lub jest zwoływane na
           żądanie 2/3 ogólnej liczby członków Koła;

d)      może odwołać członka Zarządu przed upłynięciem kadencji decyzją 2/3 głosów Walnego Zebrania
          Członków Koła w obecności co najmniej połowy członków Koła.

3.  Obowiązki Zarządu:
     a)     kierowanie działalnością Koła;
     b)     reprezentowanie Koła na zewnątrz;
     c)     ustalanie planu pracy i preliminarza budżetowego Koła;
     d)     prowadzenie rachunkowości Koła;
     e)     prowadzenie ewidencji członków Koła;
     f)      utrzymywanie kontaktów z kołami w innych ośrodkach oraz z innymi organizacjami na terenie
              Uczelni;

4.  Kadencja Zarządu trwa jeden rok. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zebrania kończącego Kadencję.

5.  Kandydatury na członków Zarządu zgłaszają Członkowie Koła.

6.  W razie gdy skład Zarządu Koła ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Walnym Zebraniu bezwzględną większością głosów w obecności conajmniej połowy Członków Koła.

7.  Zebrania Koła odbywają sie w terminach ustalanych przez Zarząd Koła. O zebraniach Czlonkowie Koła powiadamiani są conajmniej z 4-dniowym wyprzedzeniem. 

 

ROZDZIAŁ V

OPIEKUNOWIE KOŁA

 

§1.

1.  Opiekun jest powołany na czas nieokreślony.

2.  Opiekunem Koła może zostać pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej, który zostanie zaproszony do współpracy przez Zarząd, zaakceptowany przez Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów obecnych na Walnym Zebraniu.

3.  Opiekun reprezentuje Koło wobec władz uczelni, działa jako doradca i osoba wspomagająca pracę Koła.

4.  Decyzje o zaproszeniu, oraz rezygnacji ze współpracy z Opiekunem podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów na wniosek Zarządu.

5.  Za współpracę z Opiekunami Koła odpowiada Zarząd.

6.  W razie konieczności Opiekun uprawomocnia decyzję Koła poprzez sygnowanie dokumentów własnym podpisem.

7.  Opiekun może wnioskować o pozbawienie członkostwa osoby nie przestrzegającej Regulaminu.

8.  Opiekun Koła może zwoływać, oraz brać udział w obradach Zarządu.
9.  Opiekun Koła w ustaleniu z Przewodniczącym Koła dokonuje oceny wypełniania obowiązków członków Koła.

 

ROZDZIAŁ VI

FINANSE KOŁA

 

§1.

1.  Wszystkie środki finansowe Koła mogą być użyte jedynie na realizację celów Koła.

2.  Szczegółowe zasady polityki finansowej Koła ustala Zarząd.

3.  Zarząd przedstawia władzom uczelni sprawozdanie i rozliczenie z otrzymanych środków nie rzadziej niż raz w semestrze.

4.  Wszelkie potrzeby Koła finansowane są przez Politechnikę Łódzką zgodnie z obowiązującymi w PŁ zasadami gospodarowania finansami.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§1.

1.  Regulamin zaczyna obowiązywać po podpisaniu go do Rejestru SKN w bazie Komisji ds. Kół Naukowych Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej.

2.  Regulamin może zostać zmieniony decyzją Walnego Zebraniu Członków podjętą większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

3.  Rozwiązanie Koła może nastąpić na wniosek Zarządu, decyzją Walnego Zebrania Członków decyzją podjętą większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków Koła.

4.  Wszystkie sprawy nie uregulowane w niniejszym Regulaminie wynikają z Prawa o Szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365), Statutu PŁ i przepisów obowiązujących w PŁ.

ZAŁĄCZNIK NR 1

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW ARCHITEKTURY PŁ KĄT
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA


......................................................................................
Imię i nazwisko
......................................................................................
Adres e-mail
......................................................................................
Telefon

Niniejszym przystępując do Koła Naukowego Studentów PŁ KĄT zobowiązuję się
do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

Łódź, dnia .................           .............................
                                               Czytelny podpis

bottom of page